mynewspapers.net

Hur gör jag konvertera strängen till datum i Oracle?

Hur gör jag konvertera strängen till datum i Oracle?


Oracle använder datumformatet för att lagra både datum och tid i en kombinerad kolumn som innehåller månad, dag, år, timme, minut, andra och millisekund. Datum endast jämför med andra datum framgångsrikt. Denna regel gör det nödvändigt att konvertera strängar i sekventiella filer till datumformatet innan att jämföra dem med ett datum som lagras i en Oracle-tabell. Konvertera strängen till en date med en enkel structured query language (SQL) kommandot.

Instruktioner

• Läsa ett värde från en indatafil. För detta exempel, anta att värdet är "20100101".

• Funktionen "to_date" konvertera strängen till ett datum. Formatet är to_date (sträng 1, [format_mask]). Sträng1 är strängvärdet format_mask definierar utdataformat. I det här exemplet returnerar to_date ("20100101", "ÅÅÅÅMMDD") "2010-01-01".

• Oracle använder funktionen to_date med uppdateringen och infoga kommandon utan att användaren måste uttryckligen kodning uttalande. De två rapporterna visas nedan funktionen exakt samma. Den första är ett exempel på implicita kodning och andra är ett exempel på explicit kodning. Infoga i date_table värden ("dag 1", "20100101'); Infoga i date_table värden ("datum 2', to_date ("20100101"," ÅÅÅÅMMDD").